اوقات نماز Banaba

KI / Gilbert Islands / Banaba

جهت قبله Banaba

N E S W

جهت قبله Banaba

°287.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Banaba, Gilbert Islands: °287.5 :جهت قطب نما °296.5 :جهت واقعی °1-8.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Banaba, Ocean Island

اوقات نماز Top of Kiribati
اوقات نماز Banaba Island
اوقات نماز Shrubs in Surface Mining Desert
اوقات نماز Home Bay
اوقات نماز Antereen Village
اوقات نماز Barge and Boat Harbour
اوقات نماز Banaba Anchorage
اوقات نماز Cultivated Island Rim
اوقات نماز Lilian Point
اوقات نماز Tabewa Village
اوقات نماز Umwa Village
اوقات نماز Blasted Canoe Landing
اوقات نماز Sydney Point