اوقات نماز Aranuka

KI / Gilbert Islands / Aranuka

جهت قبله Aranuka

N E S W

جهت قبله Aranuka

°289.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Aranuka, Gilbert Islands: °289.4 :جهت قطب نما °298.6 :جهت واقعی °1-9.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Aranuka

اوقات نماز Aranuka Island
اوقات نماز Aranuka Lagoon
اوقات نماز Boat Pass
اوقات نماز Buariki
اوقات نماز Buariki Village
اوقات نماز Copra Production Area
اوقات نماز Baurua Village
اوقات نماز Blasted Canoe Pass
اوقات نماز Tall Mangrove Trees
اوقات نماز Takaeang Village