اوقات نماز Turkana

KE / Turkana / Turkana

جهت قبله Turkana

N E S W

جهت قبله Turkana

°10.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Turkana, Turkana: °10.9 :جهت قطب نما °12.5 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Turkana, Turkana District

اوقات نماز Nabega
اوقات نماز Tia
اوقات نماز Sopel