اوقات نماز Nyeri

KE / Nyeri / Nyeri

جهت قبله Nyeri

N E S W

جهت قبله Nyeri

°6.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Nyeri, Nyeri: °6.5 :جهت قطب نما °7.2 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nyeri, Nyeri District

اوقات نماز Nyeri
اوقات نماز Kanoga
اوقات نماز Gitathi-ini
اوقات نماز Kiangi
اوقات نماز Karia
اوقات نماز Muraria
اوقات نماز Muringato Forest
اوقات نماز Kiamwathi
اوقات نماز Mathari
اوقات نماز Ruringu
اوقات نماز Gitumbi
اوقات نماز Gitero
اوقات نماز Kamuyu
اوقات نماز Cheronge
اوقات نماز Cheronge
اوقات نماز Riamukurwe
اوقات نماز Kiriti
اوقات نماز Icharuakano
اوقات نماز Tetu
اوقات نماز Giachamwengi
اوقات نماز Gitumbi
اوقات نماز Kamwenja
اوقات نماز Ingato
اوقات نماز Muthua-ini
اوقات نماز Thunguma
اوقات نماز Chang’onde, (Chang'onde)
اوقات نماز Nyeri Forest