اوقات نماز Elegeyo-Marakwet

KE / Elegeyo-Marakwet / Elegeyo-Marakwet

جهت قبله Elegeyo-Marakwet

N E S W

جهت قبله Elegeyo-Marakwet

°10.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Elegeyo-Marakwet, Elegeyo-Marakwet: °10.1 :جهت قطب نما °11.2 :جهت واقعی °1-1.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Elegeyo-Marakwet, Marakwet District, Marakwet

اوقات نماز Kapsowar
اوقات نماز Talai
اوقات نماز Moiben
اوقات نماز Cheptongei
اوقات نماز Cinon
اوقات نماز Sererwa
اوقات نماز Cheptilon