اوقات نماز Kwale

KE / Kwale / Kwale

جهت قبله Kwale

N E S W

جهت قبله Kwale

°2.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Kwale, Kwale: °2.3 :جهت قطب نما °1.4 :جهت واقعی °10.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kwale, Kwale District, Digo District, Kwale County

اوقات نماز Marakani
اوقات نماز Dudu
اوقات نماز Ngomeni
اوقات نماز Mwamandi
اوقات نماز Ndauni
اوقات نماز Mwamandi
اوقات نماز Malukomi