اوقات نماز Kitui

KE / Kitui / Kitui

جهت قبله Kitui

N E S W

جهت قبله Kitui

°3.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Kitui, Kitui: °3.2 :جهت قطب نما °3.2 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kitui, Kitui District

اوقات نماز Kaliakatune
اوقات نماز Kakosini Dam
اوقات نماز Evwa