اوقات نماز Garissa

KE / Garissa / Garissa

جهت قبله Garissa

N E S W

جهت قبله Garissa

°359.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Garissa, Garissa: °359.3 :جهت قطب نما °359.5 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Garissa, Garissa District

اوقات نماز Lak Mura