اوقات نماز Keiyo

KE / 08 / Keiyo

جهت قبله Keiyo

N E S W

جهت قبله Keiyo

°9.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Keiyo, 08: °9.9 :جهت قطب نما °11 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Keiyo

اوقات نماز Sion
اوقات نماز Makwa
اوقات نماز Kaptarakwa
اوقات نماز Chemwabul
اوقات نماز Kitany
اوقات نماز Kitany
اوقات نماز Kibargoi
اوقات نماز Mutei
اوقات نماز Kapkee
اوقات نماز Toot
اوقات نماز Chebior
اوقات نماز Marichor
اوقات نماز Kaptarit