اوقات نماز Loreto Aprutino

IT / Abruzzo / Loreto Aprutino

جهت قبله Loreto Aprutino

N E S W

جهت قبله Loreto Aprutino

°123.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Loreto Aprutino, Abruzzo: °123.3 :جهت قطب نما °126.1 :جهت واقعی °1-2.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Loreto Aprutino, Comune di Loreto Aprutino

اوقات نماز Collecorvino
اوقات نماز Loreto Aprutino
اوقات نماز Orsini
اوقات نماز Colline
اوقات نماز San Salvatore
اوقات نماز Pischiarano
اوقات نماز Casale
اوقات نماز Ponte Sant'Antonio
اوقات نماز Case di Luzio
اوقات نماز Colline
اوقات نماز Orsini
اوقات نماز Santa Vittoria
اوقات نماز Villa Finocchio
اوقات نماز Fiume Baricelle
اوقات نماز Ferrauto
اوقات نماز Talamonti
اوقات نماز Ferrauto
اوقات نماز Stazione Pianella
اوقات نماز Pischiarano
اوقات نماز Collecorvino
اوقات نماز Case di Luzio
اوقات نماز Ferrauto
اوقات نماز Colle Stella
اوقات نماز Colle Stella
اوقات نماز Cartiera
اوقات نماز Colle Stella
اوقات نماز Casale
اوقات نماز Santa Vittoria
اوقات نماز Ciavolich Vini
اوقات نماز Rotacesta
اوقات نماز Fiume Baricelle
اوقات نماز Cartiera
اوقات نماز Passocordone
اوقات نماز Villa Finocchio
اوقات نماز Cartiera
اوقات نماز Stazione Pianella
اوقات نماز Stazione Pianella
اوقات نماز Santa Vittoria
اوقات نماز Case di Luzio
اوقات نماز Colle Stella
اوقات نماز Torre dei Beati
اوقات نماز Loreto Aprutino
اوقات نماز Stazione Pianella
اوقات نماز Bottini
اوقات نماز Casale
اوقات نماز Cantina Galasso
اوقات نماز Villa Finocchio
اوقات نماز Collecorvino
اوقات نماز Ciavolich Vini
اوقات نماز Pischiarano
اوقات نماز San Salvatore
اوقات نماز Colline
اوقات نماز Pischiarano
اوقات نماز Orsini
اوقات نماز Cartiera
اوقات نماز Ponte Sant'Antonio
اوقات نماز Ponte Sant'Antonio
اوقات نماز Collecorvino
اوقات نماز Case di Luzio
اوقات نماز Rotacesta
اوقات نماز Loreto Aprutino
اوقات نماز Fiume Baricelle
اوقات نماز Ferrauto
اوقات نماز Santa Vittoria