اوقات نماز Kabupaten Dompu

ID / West Nusa Tenggara / Kabupaten Dompu

جهت قبله Kabupaten Dompu

N E S W

جهت قبله Kabupaten Dompu

°291.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Kabupaten Dompu, West Nusa Tenggara: °291.4 :جهت قطب نما °293 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kabupaten Dompu, Dompu Regency, Kecamatan Dompu

اوقات نماز Oo Timur
اوقات نماز Oo Barat
اوقات نماز Kala Timur
اوقات نماز Katua
اوقات نماز Kala Barat
اوقات نماز Manggenae
اوقات نماز Sori Dungga
اوقات نماز Sori Limbi
اوقات نماز Sori Katua
اوقات نماز Doro Butukapi
اوقات نماز Saka
اوقات نماز Doro Ndado
اوقات نماز Sori Bura
اوقات نماز Manggeasi
اوقات نماز Doro Lara
اوقات نماز Sorisakolo
اوقات نماز Rora Timur
اوقات نماز Dorotoi Dua
اوقات نماز Sori Mila
اوقات نماز Rasanggaro
اوقات نماز Hijrah
اوقات نماز Saluran Rora
اوقات نماز Doro Ruhu
اوقات نماز Doro Duenggambi
اوقات نماز Sawete
اوقات نماز Doro Sura
اوقات نماز Sori Rahalayu
اوقات نماز Doro Donggoluhu
اوقات نماز Sawete Timur
اوقات نماز Dorotoi Satu
اوقات نماز Sawete Barat
اوقات نماز Doro Madamangir
اوقات نماز Salama
اوقات نماز Dompu
اوقات نماز Doro Rademkalo
اوقات نماز Bada
اوقات نماز Sori Nari
اوقات نماز Karijawa Utara
اوقات نماز Bali
اوقات نماز Saluran Sakolo
اوقات نماز Doro Donggoiri
اوقات نماز Doro Ntudama
اوقات نماز Sori Rora
اوقات نماز Magenda
اوقات نماز Kareke
اوقات نماز Sori Dorosia
اوقات نماز Dorongao
اوقات نماز Sori Laju
اوقات نماز Sori Mango
اوقات نماز Potu
اوقات نماز Karijawa
اوقات نماز Sori Silo
اوقات نماز Doro Ndunggudengge
اوقات نماز Raba Laju
اوقات نماز Pandai
اوقات نماز Karaku
اوقات نماز Dorompana
اوقات نماز Karambura Dua
اوقات نماز Kandai Satu
اوقات نماز Rora
اوقات نماز Tololara
اوقات نماز Pepabri
اوقات نماز Serakapi
اوقات نماز Karambura Satu