اوقات نماز Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

ID / South Sulawesi / Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

جهت قبله Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

N E S W

جهت قبله Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

°291 :جهت قطب نما
جهت قبله Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, South Sulawesi: °291 :جهت قطب نما °292.4 :جهت واقعی °1-1.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Daerah Tingkat II Pangkadjene dan Kepulauan, Kabupaten Pangkadjene, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pangkajene Islands Regency, Pangkajene dan Kepulauan

اوقات نماز Wanuabarue
اوقات نماز Palambeang
اوقات نماز Bacoapi
اوقات نماز Bontobilabila
اوقات نماز Bontoa
اوقات نماز Lembang
اوقات نماز Labakkang
اوقات نماز Balangkurang
اوقات نماز Baroanging
اوقات نماز Nangkanangka
اوقات نماز Tujutuju
اوقات نماز Cempae
اوقات نماز Kasuarang
اوقات نماز Bantanoe
اوقات نماز Coppengcoppeng
اوقات نماز Pacikombaja
اوقات نماز Maccinae
اوقات نماز Soreang
اوقات نماز Patalasang
اوقات نماز Leange
اوقات نماز Mattampa
اوقات نماز Bulu Mattampa
اوقات نماز Kampungberu
اوقات نماز Bande
اوقات نماز Pegunungan Bungoro
اوقات نماز Malise
اوقات نماز Bontobonto
اوقات نماز Bonto Tengae
اوقات نماز Salo Mangemu
اوقات نماز Tarrusang
اوقات نماز Boddie
اوقات نماز Kassilowe
اوقات نماز Sero
اوقات نماز Tamanroja
اوقات نماز Katapang
اوقات نماز Ongkoa
اوقات نماز Lolocidi
اوقات نماز Gentung
اوقات نماز Bontomatene
اوقات نماز Kalibara
اوقات نماز Bowong
اوقات نماز Kaciccu
اوقات نماز Kayumate
اوقات نماز Pabineang
اوقات نماز Terasa
اوقات نماز Mandar
اوقات نماز Pasuik
اوقات نماز Bulu Matanru
اوقات نماز Borongborong
اوقات نماز Bulu Sude
اوقات نماز Jatie
اوقات نماز Baruwe
اوقات نماز Bulu Taroe
اوقات نماز Leranglerang
اوقات نماز Bulu Pamaroang
اوقات نماز Malewang
اوقات نماز Tallaccu
اوقات نماز Lejang
اوقات نماز Lekocaddi
اوقات نماز Cadia
اوقات نماز Lempangang
اوقات نماز Bulu Sipoko
اوقات نماز Marica
اوقات نماز Sambungjawa
اوقات نماز Salebbo
اوقات نماز Baraya
اوقات نماز Landea
اوقات نماز Salo Labakkang
اوقات نماز Batilling Satu
اوقات نماز Bulu Pappanaungang
اوقات نماز Cikkodasera
اوقات نماز Bulu Cindea
اوقات نماز Bulu Bukulu
اوقات نماز Tarusang
اوقات نماز Pekkabaru
اوقات نماز Kanaungan
اوقات نماز Kampungsiang
اوقات نماز Talaka
اوقات نماز Teko
اوقات نماز Pallabiang
اوقات نماز Sappabungoro
اوقات نماز Samaelo
اوقات نماز Sampekang
اوقات نماز Leppangeng
اوقات نماز Sengkae
اوقات نماز Pamenrekang
اوقات نماز Parangparang
اوقات نماز Sappa
اوقات نماز Batilling Dua
اوقات نماز Moncongbori
اوقات نماز Pundata
اوقات نماز Bontosunggu
اوقات نماز Tamarunang
اوقات نماز Majannang
اوقات نماز Salo Talang
اوقات نماز Tonasa
اوقات نماز Borongborong
اوقات نماز Bontonompo