اوقات نماز Kota Pematang Siantar

ID / North Sumatra / Kota Pematang Siantar

جهت قبله Kota Pematang Siantar

N E S W

جهت قبله Kota Pematang Siantar

°293.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Kota Pematang Siantar, North Sumatra: °293.5 :جهت قطب نما °293 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kota Pematang Siantar, Kotamadya Pematangsiantar, Kotapradja Pematangsiantar

اوقات نماز Bah Banai
اوقات نماز Sibatubatu
اوقات نماز Kampung Bartan
اوقات نماز Blok Dua
اوقات نماز Blok Sembilan
اوقات نماز Bongbonganurat
اوقات نماز Timbanggalung
اوقات نماز Kampung Pisangkipas
اوقات نماز Simarito
اوقات نماز Kampung Taladan
اوقات نماز Kampung Bahkapul
اوقات نماز Pasar Baru
اوقات نماز Martoba
اوقات نماز Blok Delapan
اوقات نماز Sipinggol pinggol
اوقات نماز Christen
اوقات نماز Pematangsiantar
اوقات نماز Malopot
اوقات نماز Kebon Sayur
اوقات نماز Parbepsi
اوقات نماز Aek Nahuta
اوقات نماز Kampung Gurilla
اوقات نماز Bandar
اوقات نماز Simpang Tiga
اوقات نماز Perampasan
اوقات نماز Pondok Bahkapul
اوقات نماز Nagahuta
اوقات نماز Tirtorejo
اوقات نماز Silauhariahan
اوقات نماز Parsaoran
اوقات نماز Perdamaian
اوقات نماز Pondok Batas
اوقات نماز Siopat Suhu
اوقات نماز Tomuan
اوقات نماز Simpang dua
اوقات نماز Marihat Padangmatinggi
اوقات نماز Tengkoh
اوقات نماز Negeribosar
اوقات نماز Baroh
اوقات نماز Kampung Pisang
اوقات نماز Nagahuta
اوقات نماز Pondok Batutiga
اوقات نماز Samosir
اوقات نماز Marihat Tiga
اوقات نماز Tanjungpinggir
اوقات نماز Marihat Dua
اوقات نماز Sungai Batubatu
اوقات نماز Martoba
اوقات نماز Marihat Satu
اوقات نماز Sijambe
اوقات نماز Bah Sosopan
اوقات نماز Sungai Kandanglembu
اوقات نماز Pintubosi
اوقات نماز Gurgur Dua
اوقات نماز Pondok Dua
اوقات نماز Huta Bagasan
اوقات نماز Tambunan
اوقات نماز Tanjungtengah
اوقات نماز Gurgur
اوقات نماز Kampung Simbolon
اوقات نماز Pondok Jambe
اوقات نماز Kampung Setia
اوقات نماز Bukit Martoba
اوقات نماز Bandjarnahor Satu
اوقات نماز Gurgur
اوقات نماز Bah Sulung
اوقات نماز Gurgur Dua