اوقات نماز Propinsi Bengkulu

ID / Bengkulu / Propinsi Bengkulu

جهت قبله Propinsi Bengkulu

N E S W

جهت قبله Propinsi Bengkulu

°295.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Propinsi Bengkulu, Bengkulu: °295.4 :جهت قطب نما °295.5 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Propinsi Bengkulu, Bengkulu, Daerah Tingkat I Bengkulu, tengah padang

اوقات نماز Bengkulu
اوقات نماز Penurunan
اوقات نماز Pasarminggu
اوقات نماز Dusunbesar
اوقات نماز Kebonbele
اوقات نماز Air Bengkulu
اوقات نماز Tanjungagung
اوقات نماز Kebonbele
اوقات نماز Jembatan Kecil
اوقات نماز Jembatan Kecil
اوقات نماز Semarang
اوقات نماز Talangkering
اوقات نماز Dusunbesar
اوقات نماز Semarang
اوقات نماز Pasarminggu