اوقات نماز Veszprém megye

HU / Veszprém / Veszprém megye

جهت قبله Veszprém megye

N E S W

جهت قبله Veszprém megye

°133.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Veszprém megye, Veszprém: °133.8 :جهت قطب نما °137.6 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Veszprém megye, Veszprem megye, Veszprem, Veszprem County, Veszprém, beseupeulem ju, 베스프렘 주

اوقات نماز Széplábitanya, (Szeplabitanya)
اوقات نماز Csehbányai Major, (Csehbanyai Major)
اوقات نماز Vámosmajor, (Vamosmajor)
اوقات نماز Városlőd, (Varoslod)
اوقات نماز Csehbánya, (Csehbanya)
اوقات نماز Újmajor, (Ujmajor)
اوقات نماز Városlődi Tanyák, (Varoslodi Tanyak)
اوقات نماز Szamár-tető, (Szamar-teto)
اوقات نماز Városlőd, (Varoslod)
اوقات نماز Kamonberek
اوقات نماز Boncsodpuszta
اوقات نماز Keresztmajor
اوقات نماز Remete
اوقات نماز Kislőd, (Kislod)
اوقات نماز Batyka
اوقات نماز Kislődi Tanyák, (Kislodi Tanyak)
اوقات نماز Fokhagyma-hegy
اوقات نماز Birkaakoli Major
اوقات نماز Farkasgyepű, (Farkasgyepu)
اوقات نماز Mészmű, (Meszmu)
اوقات نماز Öreghálás, (Oreghalas)