اوقات نماز Tolna megye

HU / Tolna / Tolna megye

جهت قبله Tolna megye

N E S W

جهت قبله Tolna megye

°134.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Tolna megye, Tolna: °134.4 :جهت قطب نما °138.3 :جهت واقعی °1-3.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tolna megye, Tolna, Tolna County, tolneo ju, 톨너 주

اوقات نماز Bádivölgy, (Badivolgy)
اوقات نماز Bikád, (Bikad)
اوقات نماز Fűzycsárda, (Fuzycsarda)
اوقات نماز Páskum, (Paskum)
اوقات نماز Tükörmajor, (Tukormajor)
اوقات نماز Kölesd, (Kolesd)
اوقات نماز Ökrös Patak, (Okros Patak)
اوقات نماز Magas Hegy
اوقات نماز Kistormás, (Kistormas)
اوقات نماز Kölesdimajor, (Kolesdimajor)
اوقات نماز Bikádi-hegy, (Bikadi-hegy)
اوقات نماز Felsőhídvégpuszta, (Felsohidvegpuszta)
اوقات نماز Fogoly Patak
اوقات نماز Medina-halom
اوقات نماز Hidas-patak