اوقات نماز Somogy megye

HU / Somogy / Somogy megye

جهت قبله Somogy megye

N E S W

جهت قبله Somogy megye

°132.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Somogy megye, Somogy: °132.9 :جهت قطب نما °136.6 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Somogy megye, Somogy, Somogy County, syomoji ju, 쇼모지 주

اوقات نماز Somogysárd, (Somogysard)
اوقات نماز Noszlopitag
اوقات نماز Eger-puszta
اوقات نماز Akácáslók, (Akacaslok)
اوقات نماز Imremajor
اوقات نماز Újvárfalva, (Ujvarfalva)
اوقات نماز Földhídpuszta, (Foldhidpuszta)
اوقات نماز Újházpuszta, (Ujhazpuszta)
اوقات نماز Csorbalók, (Csorbalok)
اوقات نماز Bödöcökpuszta, (Bodocokpuszta)
اوقات نماز Kisspuszta
اوقات نماز Miklóspuszta, (Miklospuszta)
اوقات نماز Szövécspuszta, (Szovecspuszta)
اوقات نماز Pálmajor, (Palmajor)
اوقات نماز Fehértópuszta, (Fehertopuszta)
اوقات نماز Felsőnyírespuszta, (Felsonyirespuszta)
اوقات نماز Madársárapuszta, (Madarsarapuszta)
اوقات نماز Halasgat
اوقات نماز Középnyírespuszta, (Kozepnyirespuszta)
اوقات نماز Visitag