اوقات نماز Pest megye

HU / Pest / Pest megye

جهت قبله Pest megye

N E S W

جهت قبله Pest megye

°136.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Pest megye, Pest: °136.4 :جهت قطب نما °140.5 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pest megye, Pest, Pest County, pesyuteu ju, 페슈트 주

اوقات نماز Juhállás-dűlő, (Juhallas-dulo)
اوقات نماز Zsarókahegy, (Zsarokahegy)
اوقات نماز Bodatanya
اوقات نماز Ecser
اوقات نماز Üllő, (Ullo)
اوقات نماز Vecsés, (Vecses)
اوقات نماز Maglód, (Maglod)
اوقات نماز Gazdákerdeje, (Gazdakerdeje)
اوقات نماز Csonkatanya
اوقات نماز Dóramajor, (Doramajor)
اوقات نماز Ilonakút, (Ilonakut)
اوقات نماز Jegenyéstanya, (Jegenyestanya)
اوقات نماز Káptalandűlő, (Kaptalandulo)
اوقات نماز Káptalanmajor, (Kaptalanmajor)
اوقات نماز Méhes, (Mehes)
اوقات نماز Öregszőlő, (Oregszolo)
اوقات نماز Papdűlő, (Papdulo)
اوقات نماز Szekerestanya
اوقات نماز Tóthtanya, (Tothtanya)
اوقات نماز Újszőllő, (Ujszollo)
اوقات نماز Kóczántanya, (Koczantanya)
اوقات نماز Kavicsbánya, (Kavicsbanya)
اوقات نماز Országútidűlő, (Orszagutidulo)
اوقات نماز Dognyai Tanya
اوقات نماز Ó-hegy, (O-hegy)
اوقات نماز Középhalom, (Kozephalom)