اوقات نماز Nógrád megye

HU / Nógrád / Nógrád megye

جهت قبله Nógrád megye

N E S W

جهت قبله Nógrád megye

°137.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Nógrád megye, Nógrád: °137.3 :جهت قطب نما °141.5 :جهت واقعی °1-4.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nógrád megye, Nograd megye, Nograd, Nograd County, Nógrád, nogeuladeu ju, 노그라드 주

اوقات نماز Keresztipuszta
اوقات نماز Hollókő, (Holloko)
اوقات نماز Újzsúnypuszta, (Ujzsunypuszta)
اوقات نماز Bátkapuszta, (Batkapuszta)
اوقات نماز Nagyoldalpuszta
اوقات نماز Sóspuszta, (Sospuszta)
اوقات نماز Fekete-hegy
اوقات نماز Gurdzsálypuszta, (Gurdzsalypuszta)
اوقات نماز Mocsolyavölgypuszta, (Mocsolyavolgypuszta)
اوقات نماز Zsunypuszta
اوقات نماز Alsózsúnypuszta, (Alsozsunypuszta)
اوقات نماز Kecskédpuszta, (Kecskedpuszta)
اوقات نماز Kovácspuszta, (Kovacspuszta)
اوقات نماز Kis-Zsunyi-hegy
اوقات نماز Dobogó-tető, (Dobogo-teto)
اوقات نماز Nagy-parlag
اوقات نماز Dióspuszta, (Diospuszta)
اوقات نماز Köszörűtanya, (Koszorutanya)
اوقات نماز Piroskapuszta
اوقات نماز Pusztadűlő, (Pusztadulo)
اوقات نماز Sás-tó, (Sas-to)
اوقات نماز Felsőtold, (Felsotold)
اوقات نماز Nagylóc, (Nagyloc)
اوقات نماز Nagy-Zsunyi-hegy
اوقات نماز Őr-hegy, (Or-hegy)
اوقات نماز Málna-hegy, (Malna-hegy)
اوقات نماز Veres-hegy
اوقات نماز Csóka-hegy, (Csoka-hegy)
اوقات نماز Hársvölgypuszta, (Harsvolgypuszta)
اوقات نماز Szőlő-hegy, (Szolo-hegy)
اوقات نماز Vakarás, (Vakaras)
اوقات نماز Garáb, (Garab)
اوقات نماز Zsuny-hegy