اوقات نماز Budapest

HU / Budapest / Budapest

جهت قبله Budapest

N E S W

جهت قبله Budapest

°136.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Budapest, Budapest: °136.1 :جهت قطب نما °140.2 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Budapest, budapeseuteu, 부다페스트

اوقات نماز Pest
اوقات نماز Budapest Keleti pályaudvar, (Budapest Keleti palyaudvar)
اوقات نماز Erzsébetváros, (Erzsebetvaros)
اوقات نماز Budapest VI. kerület, (Budapest VI. keruelet)
اوقات نماز Józsefváros, (Jozsefvaros)
اوقات نماز Andrássy út, (Andrassy ut)
اوقات نماز Városliget, (Varosliget)
اوقات نماز Budapest VIII. kerület, (Budapest VIII. keruelet)
اوقات نماز Váci Street, (Vaci Street)
اوقات نماز Budapest V. kerület, (Budapest V. keruelet)
اوقات نماز Ferencváros, (Ferencvaros)
اوقات نماز Lipótváros, (Lipotvaros)
اوقات نماز Zugló, (Zuglo)
اوقات نماز Gellért-hegy, (Gellert-hegy)
اوقات نماز Gellérthegy, (Gellerthegy)
اوقات نماز Tabán, (Taban)
اوقات نماز Budapest
اوقات نماز Budapest I. kerület, (Budapest I. keruelet)
اوقات نماز Budapest XIII. kerület, (Budapest XIII. keruelet)
اوقات نماز Budai vár, (Budai var)
اوقات نماز Lágymányos, (Lagymanyos)
اوقات نماز Buda
اوقات نماز Margit-sziget
اوقات نماز Kis-Gellérthegy, (Kis-Gellerthegy)
اوقات نماز Kis-Gellért-hegy, (Kis-Gellert-hegy)
اوقات نماز Országút, (Orszagut)
اوقات نماز Budapest XI. kerület, (Budapest XI. keruelet)
اوقات نماز Moszkva tér, (Moszkva ter)
اوقات نماز Naphegy
اوقات نماز Kőbánya, (Kobanya)
اوقات نماز Hungarian Railway History Park