اوقات نماز Bekes County

HU / Bekes / Bekes County

جهت قبله Bekes County

N E S W

جهت قبله Bekes County

°138.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bekes County, Bekes: °138.1 :جهت قطب نما °142.5 :جهت واقعی °1-4.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bekes County, Bekes, Bekes Varmegye, Bekes megye, Békés, Békés Vármegye, Békés megye, Provincia di Bekes, Provincia di Békés, bekesi ju, 베케시 주

اوقات نماز Földváridűlők, (Foldvaridulok)
اوقات نماز Kamut
اوقات نماز Pece
اوقات نماز Földvár, (Foldvar)
اوقات نماز Gyúrpuszta, (Gyurpuszta)
اوقات نماز Tarafű, (Tarafu)
اوقات نماز Kaszáló, (Kaszalo)
اوقات نماز Murony
اوقات نماز Gyurirét, (Gyuriret)
اوقات نماز Kamutdűlő, (Kamutdulo)
اوقات نماز Murvahely