اوقات نماز Sud

HT / Sud / Sud

جهت قبله Sud

N E S W

جهت قبله Sud

°70.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Sud, Sud: °70.4 :جهت قطب نما °61.5 :جهت واقعی °18.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sud, Departement du Sud, Depatman Sid, Département du Sud, Sid

اوقات نماز Madame Jean Pierre
اوقات نماز Nan Morel
اوقات نماز Castambi
اوقات نماز Macome
اوقات نماز Douche
اوقات نماز Langlois
اوقات نماز Ca Chérisme, (Ca Cherisme)
اوقات نماز Fond Justin
اوقات نماز Morne Sicard
اوقات نماز Ca Bique
اوقات نماز Desplantes
اوقات نماز Jean Louis
اوقات نماز Tête Mouche, (Tete Mouche)
اوقات نماز Bousseau
اوقات نماز Doca
اوقات نماز Olivier
اوقات نماز Bertrand
اوقات نماز Braque
اوقات نماز Fraise
اوقات نماز Labarrière, (Labarriere)
اوقات نماز Yersières, (Yersieres)
اوقات نماز Gasuire
اوقات نماز Grand Fond Delmas
اوقات نماز L’Abbey, (L'Abbey)
اوقات نماز Cice
اوقات نماز Étang Beauté, (Etang Beaute)
اوقات نماز Cayajant
اوقات نماز Mazolière, (Mazoliere)
اوقات نماز Zombi
اوقات نماز Madeque
اوقات نماز La Place
اوقات نماز Chicot
اوقات نماز Dumay
اوقات نماز Morne Gicard
اوقات نماز Chavette
اوقات نماز Dollin
اوقات نماز Flandière, (Flandiere)
اوقات نماز Étang Flangieux, (Etang Flangieux)
اوقات نماز La Porte
اوقات نماز Nan Café, (Nan Cafe)
اوقات نماز Bergat
اوقات نماز Marin
اوقات نماز Massan
اوقات نماز Demuzaine
اوقات نماز Ravine Millien
اوقات نماز Malo
اوقات نماز Senechat
اوقات نماز Tricon
اوقات نماز Laurent
اوقات نماز Nan Coton
اوقات نماز Jean Dedes
اوقات نماز Boulmier
اوقات نماز Nacou
اوقات نماز Digo Solon
اوقات نماز Madame Jean Pierre