اوقات نماز Arrondissement des Cayes

HT / Sud / Arrondissement des Cayes

جهت قبله Arrondissement des Cayes

N E S W

جهت قبله Arrondissement des Cayes

°70.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement des Cayes, Sud: °70.3 :جهت قطب نما °61.4 :جهت واقعی °18.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement des Cayes, Cayes, Okay

اوقات نماز Carrefour Guichard
اوقات نماز Journu
اوقات نماز Rolin
اوقات نماز Étang Douat, (Etang Douat)
اوقات نماز Godet
اوقات نماز Lamartinière, (Lamartiniere)
اوقات نماز Jean Bart
اوقات نماز Ravine Lolo
اوقات نماز Sous Byran
اوقات نماز Souyeau
اوقات نماز Étang Lachaux, (Etang Lachaux)
اوقات نماز Lévy, (Levy)
اوقات نماز Mersan
اوقات نماز Ca Durand
اوقات نماز Remadin
اوقات نماز Barnate
اوقات نماز Douat
اوقات نماز Ravine Mayou
اوقات نماز La Porte
اوقات نماز Roudoute
اوقات نماز Régnier, (Regnier)
اوقات نماز Marchand
اوقات نماز Rivière Anadère, (Riviere Anadere)
اوقات نماز Bois Laborde
اوقات نماز Chantigny
اوقات نماز Moreau
اوقات نماز Étang Laborde, (Etang Laborde)
اوقات نماز Gérard, (Gerard)
اوقات نماز Brouette
اوقات نماز Matout
اوقات نماز Vachon
اوقات نماز Laborde
اوقات نماز Mazenod
اوقات نماز Pesmerle
اوقات نماز Marchand
اوقات نماز Caudère, (Caudere)
اوقات نماز Ravine Caïmite, (Ravine Caimite)
اوقات نماز Constant
اوقات نماز La Frésilière, (La Fresiliere)
اوقات نماز Boucher
اوقات نماز Picot
اوقات نماز Étang Dole, (Etang Dole)
اوقات نماز Tuffet Ainé, (Tuffet Aine)
اوقات نماز Bourjolly
اوقات نماز Joncham
اوقات نماز Raymond
اوقات نماز Galais
اوقات نماز Mélissant, (Melissant)
اوقات نماز Camp Perrin
اوقات نماز Major
اوقات نماز Bois Rond