اوقات نماز Arrondissement de Port-Salut

HT / Sud / Arrondissement de Port-Salut

جهت قبله Arrondissement de Port-Salut

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Port-Salut

°70.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Port-Salut, Sud: °70.2 :جهت قطب نما °61.5 :جهت واقعی °18.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Port-Salut, Po Sali, Port-Salut, Posali, Pò Sali, Pòsali

اوقات نماز Magna
اوقات نماز Morne
اوقات نماز Mont Gérard, (Mont Gerard)
اوقات نماز Romain
اوقات نماز Antoine
اوقات نماز Bassin
اوقات نماز Tampis
اوقات نماز Ravette
اوقات نماز Dumeau
اوقات نماز Catherine
اوقات نماز Canard
اوقات نماز Palanque
اوقات نماز Doyon
اوقات نماز Lafrance
اوقات نماز Vague
اوقات نماز Desglacis
اوقات نماز Campêche, (Campeche)
اوقات نماز Pineau
اوقات نماز Dubois
اوقات نماز Maillard
اوقات نماز Canard
اوقات نماز Jeantillon
اوقات نماز Cazeau
اوقات نماز Nan Garde
اوقات نماز Vancol
اوقات نماز Binto
اوقات نماز Pinot
اوقات نماز Arniquet
اوقات نماز Douyon
اوقات نماز Henry
اوقات نماز Macaya
اوقات نماز Valentin
اوقات نماز La Grousse
اوقات نماز Rivière Nan Saut, (Riviere Nan Saut)
اوقات نماز Premier
اوقات نماز Boudou
اوقات نماز Ravine Pinot
اوقات نماز Marshall
اوقات نماز Arniquet
اوقات نماز Griffon
اوقات نماز Nagossi
اوقات نماز Corail
اوقات نماز Pierre Louis
اوقات نماز Ca Gauthier
اوقات نماز La Hatte
اوقات نماز Barbois
اوقات نماز Morne Jet d’Eau, (Morne Jet d'Eau)
اوقات نماز Ti Ravine
اوقات نماز Morne Douyon
اوقات نماز Louroux
اوقات نماز Civil
اوقات نماز La Vigie
اوقات نماز Rivière Gauvin, (Riviere Gauvin)
اوقات نماز Berger
اوقات نماز Rossignol
اوقات نماز Canrete
اوقات نماز Fouron
اوقات نماز Bergerac
اوقات نماز Poterie
اوقات نماز Castable
اوقات نماز Passe
اوقات نماز Favette
اوقات نماز Pointe Sable
اوقات نماز Beaudouin
اوقات نماز Nan Rue
اوقات نماز Figaro
اوقات نماز Barthelemy
اوقات نماز Château, (Chateau)
اوقات نماز Digue Monville
اوقات نماز Morasse
اوقات نماز Taverne
اوقات نماز Mauras
اوقات نماز Bellote
اوقات نماز Lebon
اوقات نماز Nan Bois
اوقات نماز Nan Dupin
اوقات نماز Macaya
اوقات نماز Blondin
اوقات نماز Praslin
اوقات نماز Monvide
اوقات نماز Nan Gouyave
اوقات نماز Ca Louis
اوقات نماز Valère, (Valere)
اوقات نماز Verdun
اوقات نماز Passe
اوقات نماز Viard
اوقات نماز Buteau
اوقات نماز Rivière Glaude, (Riviere Glaude)