اوقات نماز Arrondissement de Jacmel

HT / Sud-Est / Arrondissement de Jacmel

جهت قبله Arrondissement de Jacmel

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Jacmel

°71.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Jacmel, Sud-Est: °71.6 :جهت قطب نما °62 :جهت واقعی °19.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Jacmel, Jacmel, Jakmel, Jakmèl

اوقات نماز Belair
اوقات نماز Biscaillant
اوقات نماز Morne Saintonges
اوقات نماز Mareau
اوقات نماز Ca Louisy
اوقات نماز Ca Madame Noël, (Ca Madame Noel)
اوقات نماز Brulaille
اوقات نماز Mamouset
اوقات نماز Cochon Gras
اوقات نماز La Source
اوقات نماز Despines
اوقات نماز Morne Folle
اوقات نماز Royal
اوقات نماز Bassin
اوقات نماز Bas la Voute
اوقات نماز La Voûte, (La Voute)
اوقات نماز Opéron, (Operon)
اوقات نماز Bas Lavoute
اوقات نماز Source Blanche
اوقات نماز Tourpine
اوقات نماز Marbial
اوقات نماز Canard
اوقات نماز Ti Rivière, (Ti Riviere)
اوقات نماز La Croix
اوقات نماز Poste Pierre-Louis
اوقات نماز Baptiste Boyer
اوقات نماز Morne Rouge
اوقات نماز Morne Ti Gosseline
اوقات نماز Dibiton
اوقات نماز Mahotière, (Mahotiere)
اوقات نماز Morne Dalle
اوقات نماز Casse
اوقات نماز Bras Droit
اوقات نماز Pisque
اوقات نماز Richard
اوقات نماز Cochon Gras
اوقات نماز Nan Brûlé, (Nan Brule)
اوقات نماز Embouchure
اوقات نماز Voltaire
اوقات نماز D’Haïti, (D'Haiti)