اوقات نماز Arrondissement de Bainet

HT / Sud-Est / Arrondissement de Bainet

جهت قبله Arrondissement de Bainet

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Bainet

°71.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Bainet, Sud-Est: °71.2 :جهت قطب نما °61.9 :جهت واقعی °19.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Bainet, Bainet, Bene, Benè

اوقات نماز Nan Georges
اوقات نماز Beroit
اوقات نماز Feu
اوقات نماز Mesilier
اوقات نماز Bas de la Croix
اوقات نماز Morne Georges
اوقات نماز Macha
اوقات نماز Mora
اوقات نماز Platon
اوقات نماز Trou Rat
اوقات نماز Viata
اوقات نماز Saint-Joseph
اوقات نماز Motoban
اوقات نماز Dubresil
اوقات نماز Pimentière, (Pimentiere)
اوقات نماز Cadette
اوقات نماز Mombin
اوقات نماز Morne Diable
اوقات نماز Molière, (Moliere)
اوقات نماز Bayonnette
اوقات نماز Morne Lacombe
اوقات نماز Palmiste Lamy
اوقات نماز Mathieu
اوقات نماز Yoke
اوقات نماز Bambou
اوقات نماز Bonhomme
اوقات نماز Jules
اوقات نماز Jackson
اوقات نماز François, (Francois)
اوقات نماز Barbeau
اوقات نماز Lerrer
اوقات نماز Palmes
اوقات نماز Grovier
اوقات نماز La Biche
اوقات نماز Ti Bras
اوقات نماز Bigot
اوقات نماز Fond Palmes
اوقات نماز Pointe Jour
اوقات نماز Rivière Filatrou, (Riviere Filatrou)
اوقات نماز Pélagie, (Pelagie)
اوقات نماز Rivière Ti Bras, (Riviere Ti Bras)
اوقات نماز La Hatte