اوقات نماز Lagonav

HT / Ouest / Lagonav

جهت قبله Lagonav

N E S W

جهت قبله Lagonav

°71 :جهت قطب نما
جهت قبله Lagonav, Ouest: °71 :جهت قطب نما °61.7 :جهت واقعی °19.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lagonav, Arrondissement de La Gonave, Arrondissement de La Gonâve, Ile de la Gonave, La Gonave, La Gonâve, Île de la Gonâve

اوقات نماز Calmadère, (Calmadere)
اوقات نماز Ca Léon, (Ca Leon)
اوقات نماز Île de la Gonâve, (Ile de la Gonave)
اوقات نماز Ti Fort Nègre, (Ti Fort Negre)
اوقات نماز L’Éternel, (L'Eternel)
اوقات نماز Ti Coma
اوقات نماز Ti Palmiste
اوقات نماز Terre Sèche, (Terre Seche)
اوقات نماز Terre Fendue
اوقات نماز Madame Legros
اوقات نماز Bouzillette
اوقات نماز Abricot
اوقات نماز Nan Marc
اوقات نماز Nan Boeuf
اوقات نماز Roche Campe
اوقات نماز Barrière Battant, (Barriere Battant)
اوقات نماز Ti Palmiste
اوقات نماز Terre Sèche, (Terre Seche)
اوقات نماز Nan Poule
اوقات نماز Fleurant
اوقات نماز Bousinette
اوقات نماز Nan Zèbre, (Nan Zebre)
اوقات نماز Ti Palmiste
اوقات نماز Ravine Fort Nègre, (Ravine Fort Negre)
اوقات نماز Trou des Hommes
اوقات نماز Nan Calebasse