اوقات نماز Département de l'Ouest

HT / Ouest / Département de l'Ouest

جهت قبله Département de l'Ouest

N E S W

جهت قبله Département de l'Ouest

°71.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Département de l'Ouest, Ouest: °71.8 :جهت قطب نما °62 :جهت واقعی °19.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Département de l'Ouest, Departement de l'Ouest, Department of the West, Ouest

اوقات نماز Ravine Leurbours
اوقات نماز Nan Couline
اوقات نماز Ravine Ti Pèmé, (Ravine Ti Peme)
اوقات نماز Merger
اوقات نماز Broucanbrou
اوقات نماز Merger
اوقات نماز Sibert A
اوقات نماز Lerebours
اوقات نماز Sources Puantes
اوقات نماز Saint-Christophe
اوقات نماز St. Christophe
اوقات نماز Phaton
اوقات نماز Sibert B
اوقات نماز Morpeau
اوقات نماز Hatte Lathan
اوقات نماز Morne Ti Pèmé, (Morne Ti Peme)
اوقات نماز Terre Batte
اوقات نماز Chapini
اوقات نماز Jeannot
اوقات نماز Chanteneau
اوقات نماز Ravine Lan Couline
اوقات نماز Bon Repos
اوقات نماز Tangnin
اوقات نماز Ravine Tangnin