اوقات نماز Delmas

HT / Ouest / Delmas

جهت قبله Delmas

N E S W

جهت قبله Delmas

°71.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Delmas, Ouest: °71.8 :جهت قطب نما °62 :جهت واقعی °19.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Delmas, Delma, Dèlma

اوقات نماز Zéphyr, (Zephyr)
اوقات نماز Petite Place Cazeau
اوقات نماز Zone Predailler
اوقات نماز Bois Caradeux
اوقات نماز Fleuriot
اوقات نماز Maïs Gâté, (Mais Gate)
اوقات نماز Butte Boyer
اوقات نماز Carrefour Trois Mains
اوقات نماز Carrefour Clercine
اوقات نماز Caradeux
اوقات نماز Cazeau
اوقات نماز Tabarre
اوقات نماز Carrefour Fleuriot
اوقات نماز Cité Saint Georges, (Cite Saint Georges)
اوقات نماز Châteaublond, (Chateaublond)
اوقات نماز Delmas 73
اوقات نماز Dos Morne
اوقات نماز Sarthe
اوقات نماز Croix des Missions
اوقات نماز Puits Blain
اوقات نماز Dumornay
اوقات نماز Delmas 32
اوقات نماز Cité Numéro Deux, (Cite Numero Deux)
اوقات نماز Marin
اوقات نماز Monquette
اوقات نماز Lafitte
اوقات نماز Roquette
اوقات نماز Simon Pele
اوقات نماز Terre Noire
اوقات نماز Damiens
اوقات نماز Larousse
اوقات نماز Mouline
اوقات نماز Fragneau Ville
اوقات نماز Vivy Mitchel
اوقات نماز Musseau
اوقات نماز Christ-Roi
اوقات نماز Carrefour Marassa
اوقات نماز Duval
اوقات نماز Cité Militaire, (Cite Militaire)
اوقات نماز Nazon
اوقات نماز Bourdon
اوقات نماز Canapé Vert, (Canape Vert)
اوقات نماز Santo
اوقات نماز Tapage
اوقات نماز Solino
اوقات نماز Bois Neuf
اوقات نماز Cité Numéro Un, (Cite Numero Un)
اوقات نماز Chancerelles
اوقات نماز Jacquet
اوقات نماز Nerette