اوقات نماز Arrondissement de Port-au-Prince

HT / Ouest / Arrondissement de Port-au-Prince

جهت قبله Arrondissement de Port-au-Prince

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Port-au-Prince

°71.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Port-au-Prince, Ouest: °71.7 :جهت قطب نما °62 :جهت واقعی °19.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Port-au-Prince, Port-au-Prince, Potoprens, Pòtoprens

اوقات نماز Degand
اوقات نماز Marin
اوقات نماز Dufrenay
اوقات نماز Grenier
اوقات نماز Morne Saint-Laurent
اوقات نماز Brache Fond
اوقات نماز La Roche
اوقات نماز Posy
اوقات نماز Ravine Redoute
اوقات نماز Saint Laurent
اوقات نماز Bader
اوقات نماز Au Bery
اوقات نماز Mare Bizaton
اوقات نماز Bois Caché, (Bois Cache)
اوقات نماز Boutilier
اوقات نماز Féca, (Feca)
اوقات نماز Galette
اوقات نماز Fontamara
اوقات نماز Fort Mercredi
اوقات نماز Martissant
اوقات نماز Savane Salée, (Savane Salee)
اوقات نماز Belle Ville
اوقات نماز Morne de l’Hôpital, (Morne de l'Hopital)
اوقات نماز Bizoton
اوقات نماز Baussan
اوقات نماز Fond Ferrier
اوقات نماز Bolosse
اوقات نماز Ravine Bois
اوقات نماز Bois Cochon
اوقات نماز Bois Maçon, (Bois Macon)
اوقات نماز Ka Louis Jeune
اوقات نماز Rivière Froide, (Riviere Froide)
اوقات نماز Coeur Droit
اوقات نماز Nan Da
اوقات نماز Carrefour Feuilles
اوقات نماز Ti Marché, (Ti Marche)
اوقات نماز Nan Maillon
اوقات نماز Cité L’Eternel, (Cite L'Eternel)
اوقات نماز Tesserot
اوقات نماز Garde Cote
اوقات نماز Diquini
اوقات نماز Saint-Roc
اوقات نماز Port Leogane
اوقات نماز Saint Gerard
اوقات نماز Baillergeau
اوقات نماز Bas Peu de Choses
اوقات نماز Déprez, (Deprez)
اوقات نماز Morne A Tuf
اوقات نماز Mahotière, (Mahotiere)
اوقات نماز Côte Plage, (Cote Plage)