اوقات نماز Arrondissement de Léogâne

HT / Ouest / Arrondissement de Léogâne

جهت قبله Arrondissement de Léogâne

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Léogâne

°71.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Léogâne, Ouest: °71.3 :جهت قطب نما °61.9 :جهت واقعی °19.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Léogâne, Arrondissement de Leogane, Leogane, Leyogan, Leyogàn, Léogâne

اوقات نماز Buteau
اوقات نماز Ti Paradis
اوقات نماز Gros Chaudière, (Gros Chaudiere)
اوقات نماز Vieux Caille
اوقات نماز Fauché, (Fauche)
اوقات نماز Glaise
اوقات نماز Ravine Glaise
اوقات نماز Rivière Laricot, (Riviere Laricot)
اوقات نماز Satiné, (Satine)
اوقات نماز Îlet du Grand Goâve, (Ilet du Grand Goave)
اوقات نماز Gros Jacques
اوقات نماز Norguez
اوقات نماز Rivière de Grand Goâve, (Riviere de Grand Goave)
اوقات نماز Grangwav
اوقات نماز Mayombé, (Mayombe)
اوقات نماز Mayotte
اوقات نماز Carrefour Fauché, (Carrefour Fauche)
اوقات نماز Rivière Lavange, (Riviere Lavange)
اوقات نماز Baie de Grand Goâve, (Baie de Grand Goave)
اوقات نماز Soulager
اوقات نماز Carrefour Fauché, (Carrefour Fauche)
اوقات نماز Larot
اوقات نماز Papette
اوقات نماز Ravine Ti Frère, (Ravine Ti Frere)
اوقات نماز Bonhomme
اوقات نماز Dimini
اوقات نماز Gentil
اوقات نماز Mosemberg
اوقات نماز Nan Bonhomme
اوقات نماز Lavange
اوقات نماز Thozin
اوقات نماز Ticoma
اوقات نماز Grand Trou