اوقات نماز Okap

HT / Nord / Okap

جهت قبله Okap

N E S W

جهت قبله Okap

°71.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Okap, Nord: °71.9 :جهت قطب نما °61.9 :جهت واقعی °110 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Okap, Arrondissement du Cap-Haitien, Arrondissement du Cap-Haïtien, Cap-Haitien, Cap-Haïtien

اوقات نماز Lescamotier
اوقات نماز Carrefour Lescamotier
اوقات نماز Lalande
اوقات نماز Bourjo
اوقات نماز Fourrier
اوقات نماز Petite Rivière, (Petite Riviere)
اوقات نماز Caïmittes, (Caimittes)
اوقات نماز Dimini
اوقات نماز Morne Mazères, (Morne Mazeres)
اوقات نماز Plaine du Nord
اوقات نماز Morne Pelé, (Morne Pele)
اوقات نماز Lan Moleur
اوقات نماز Carrefour Cadet
اوقات نماز Danfou
اوقات نماز Morne Choiseul
اوقات نماز Lalande
اوقات نماز Pont Parois
اوقات نماز Morne Fourrier
اوقات نماز Gradis
اوقات نماز Haut Marré, (Haut Marre)
اوقات نماز Lacombe
اوقات نماز Limonade
اوقات نماز Carre
اوقات نماز Buclair
اوقات نماز Carrefour Parois
اوقات نماز Walsh
اوقات نماز Quartier Morin
اوقات نماز Clérisse, (Clerisse)
اوقات نماز Morne Bossa
اوقات نماز La Combe
اوقات نماز La Hatte par le Roy
اوقات نماز La Hatte
اوقات نماز Parois
اوقات نماز Guillaume
اوقات نماز Biley
اوقات نماز Digo
اوقات نماز Destouches
اوقات نماز Mazères, (Mazeres)
اوقات نماز Marquis
اوقات نماز Welch
اوقات نماز Ca Douche
اوقات نماز Descotières, (Descotieres)
اوقات نماز Bellevue par le Roy
اوقات نماز Chaffrey
اوقات نماز Morne Delcourt
اوقات نماز Morne Mantegue
اوقات نماز Viard
اوقات نماز Bonnay
اوقات نماز Duclero
اوقات نماز Déréal, (Dereal)
اوقات نماز Dugléro, (Duglero)
اوقات نماز Fèbe, (Febe)
اوقات نماز Carrefour la Mort
اوقات نماز Fèbe, (Febe)
اوقات نماز Campègne, (Campegne)
اوقات نماز Tabary
اوقات نماز La Genevré, (La Genevre)
اوقات نماز Defoye
اوقات نماز Sima
اوقات نماز Bongas