اوقات نماز Nord

HT / Nord / Nord

جهت قبله Nord

N E S W

جهت قبله Nord

°71.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Nord, Nord: °71.7 :جهت قطب نما °61.8 :جهت واقعی °19.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nord, Departement du Nord, Depatman No, Depatman Nò, Département du Nord, No,

اوقات نماز Brisson
اوقات نماز Laverdure
اوقات نماز Maurel
اوقات نماز Nicolas
اوقات نماز Printemps
اوقات نماز Ranmis
اوقات نماز Morne Mapou
اوقات نماز Morne Vieille Terre
اوقات نماز Villard
اوقات نماز Bocher
اوقات نماز Gérard, (Gerard)
اوقات نماز Grand Roi
اوقات نماز Papillon
اوقات نماز Terre Grasse
اوقات نماز Grison Garde
اوقات نماز Grosse Roche
اوقات نماز Guilleron
اوقات نماز Belair
اوقات نماز Chiron
اوقات نماز La Volonté, (La Volonte)
اوقات نماز Pompe
اوقات نماز Gabriel
اوقات نماز Beaujoin
اوقات نماز Terson
اوقات نماز Longueste
اوقات نماز Château, (Chateau)
اوقات نماز Dotie
اوقات نماز Georges
اوقات نماز La Bruyère, (La Bruyere)
اوقات نماز Tremesse
اوقات نماز Déricourt, (Dericourt)
اوقات نماز Carrefour Déricourt, (Carrefour Dericourt)
اوقات نماز Rivière Sable, (Riviere Sable)
اوقات نماز Dulorier
اوقات نماز Fond Jale
اوقات نماز La Combray
اوقات نماز Telson
اوقات نماز Vallette
اوقات نماز Morne Brûlé, (Morne Brule)
اوقات نماز Lacossade
اوقات نماز Mansuit
اوقات نماز Baubère, (Baubere)
اوقات نماز Riche
اوقات نماز Déricourt, (Dericourt)
اوقات نماز Carrefour Déricourt, (Carrefour Dericourt)
اوقات نماز Rivière Sable, (Riviere Sable)
اوقات نماز Boucher
اوقات نماز Charles
اوقات نماز Chiront
اوقات نماز Corier
اوقات نماز Morne Lalue
اوقات نماز La Rose
اوقات نماز La Bruyère, (La Bruyere)
اوقات نماز Tremesse
اوقات نماز Robillard
اوقات نماز Ballote
اوقات نماز Beaujoin
اوقات نماز Vaseux
اوقات نماز Morne Gris Mango
اوقات نماز Duplessis