اوقات نماز Lenbe

HT / Nord / Lenbe

جهت قبله Lenbe

N E S W

جهت قبله Lenbe

°71.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Lenbe, Nord: °71.6 :جهت قطب نما °61.8 :جهت واقعی °19.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lenbe, Arrondissement du Limbe, Arrondissement du Limbé, Limbe, Limbé

اوقات نماز Beau Soleil
اوقات نماز Chabaud
اوقات نماز Rivière Moreau, (Riviere Moreau)
اوقات نماز Pelletant
اوقات نماز Bois de Chêne, (Bois de Chene)
اوقات نماز Dubousquet
اوقات نماز Ravine Calumette
اوقات نماز Moreau
اوقات نماز Cardiaque
اوقات نماز Bajardeau
اوقات نماز Bleu
اوقات نماز Claire
اوقات نماز Nan Fort
اوقات نماز Bertrand
اوقات نماز Chabotte
اوقات نماز Éloi, (Eloi)
اوقات نماز Enna
اوقات نماز Chaillot
اوقات نماز Rivière Cognac, (Riviere Cognac)
اوقات نماز Garde Cognac
اوقات نماز Roche Haleine
اوقات نماز Mouchette
اوقات نماز Grande Rivière, (Grande Riviere)
اوقات نماز Boucan Guimbi
اوقات نماز Calumette
اوقات نماز Novion
اوقات نماز Redoute
اوقات نماز Rivière Soufrière, (Riviere Soufriere)
اوقات نماز Couza
اوقات نماز Ravine Paul
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Blondeau
اوقات نماز Brissou
اوقات نماز Saint-Jean
اوقات نماز La Croix
اوقات نماز Rozou
اوقات نماز La Visite
اوقات نماز Modieu
اوقات نماز Doncor
اوقات نماز Badin
اوقات نماز Ravine Calebasse
اوقات نماز Content
اوقات نماز Noël, (Noel)
اوقات نماز Rimbert
اوقات نماز La Hatte
اوقات نماز Beau Soleil
اوقات نماز Grave
اوقات نماز Hatte
اوقات نماز Laforêt, (Laforet)
اوقات نماز Maurice
اوقات نماز Rivière Mouchette, (Riviere Mouchette)
اوقات نماز Catalone
اوقات نماز Castor
اوقات نماز Terre Sable
اوقات نماز Dominique
اوقات نماز Doncor
اوقات نماز Delbec
اوقات نماز Aux Bagues
اوقات نماز Aux Bagues
اوقات نماز La Grandeur
اوقات نماز Boisseau
اوقات نماز Didier
اوقات نماز Larociel
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Bertin
اوقات نماز David
اوقات نماز La Coupe Joseph
اوقات نماز Ravine Brunette
اوقات نماز Camp Coq
اوقات نماز Lajoie
اوقات نماز Morne Panache
اوقات نماز Ravine Reine Catalone
اوقات نماز Ravine Roi Panache
اوقات نماز Grave
اوقات نماز La Fleur
اوقات نماز Morne Crête Rouge, (Morne Crete Rouge)
اوقات نماز Lenbe
اوقات نماز Nan Marguerite
اوقات نماز Morne Marie-Jeanne
اوقات نماز Rivière Blanche, (Riviere Blanche)
اوقات نماز Querou