اوقات نماز Arrondissement du Borgne

HT / Nord / Arrondissement du Borgne

جهت قبله Arrondissement du Borgne

N E S W

جهت قبله Arrondissement du Borgne

°71.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement du Borgne, Nord: °71.5 :جهت قطب نما °61.7 :جهت واقعی °19.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement du Borgne, Borgne, Oboy

اوقات نماز Damazon
اوقات نماز Jasmin
اوقات نماز Corneille
اوقات نماز Dupin
اوقات نماز Garde Bance
اوقات نماز Morne Calbachin
اوقات نماز Retelle
اوقات نماز Laurent
اوقات نماز Ti Bourg
اوقات نماز Corail
اوقات نماز Celestin
اوقات نماز Georges
اوقات نماز Platon Cria
اوقات نماز Morne Duplessy
اوقات نماز Calbachin
اوقات نماز La Coupe
اوقات نماز Morne Bois Neuf
اوقات نماز Paillant
اوقات نماز Bazilan
اوقات نماز Rivière Corail, (Riviere Corail)
اوقات نماز Rivière Corneille, (Riviere Corneille)
اوقات نماز Joli
اوقات نماز Bois Neuf
اوقات نماز Diminy
اوقات نماز Morne Mahotière, (Morne Mahotiere)
اوقات نماز Guillette
اوقات نماز Dumazar
اوقات نماز David
اوقات نماز Garde Terme
اوقات نماز Grand Bois
اوقات نماز Bertrand
اوقات نماز Duclos
اوقات نماز Nan Hatte
اوقات نماز Mary
اوقات نماز Calbachin
اوقات نماز Menier
اوقات نماز Traillat
اوقات نماز Grand Bois
اوقات نماز Morne Jorese
اوقات نماز Jean Maître, (Jean Maitre)
اوقات نماز Morne Duplessy
اوقات نماز Robert
اوقات نماز Chaîne du Borgne, (Chaine du Borgne)
اوقات نماز Duplessy
اوقات نماز Dame Piquante
اوقات نماز Mazambi
اوقات نماز Morne Tibo
اوقات نماز Ravine Jeannette
اوقات نماز Morlant