اوقات نماز Arrondissement de Plaisance

HT / Nord / Arrondissement de Plaisance

جهت قبله Arrondissement de Plaisance

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Plaisance

°71.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Plaisance, Nord: °71.5 :جهت قطب نما °61.7 :جهت واقعی °19.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Plaisance

اوقات نماز Fossine
اوقات نماز Jacquitte
اوقات نماز Majon
اوقات نماز Pilate
اوقات نماز Paillant
اوقات نماز Duclerac
اوقات نماز Bois Joly
اوقات نماز Chery
اوقات نماز Vieux Fort
اوقات نماز Avril
اوقات نماز Latirode
اوقات نماز Grillier
اوقات نماز Nio
اوقات نماز Bellande
اوقات نماز Rivière Margot, (Riviere Margot)
اوقات نماز Rivière Piment, (Riviere Piment)
اوقات نماز Douane
اوقات نماز Billiot
اوقات نماز Bimba
اوقات نماز Macajou
اوقات نماز Ballon
اوقات نماز Patience
اوقات نماز Bourgon
اوقات نماز Jedehonie
اوقات نماز Marchand
اوقات نماز Tirele
اوقات نماز Lagiromie
اوقات نماز Thierry
اوقات نماز Megre
اوقات نماز Bélizaire, (Belizaire)
اوقات نماز Grande Savane
اوقات نماز Rivière Bimba, (Riviere Bimba)
اوقات نماز Merge
اوقات نماز Rivière Laporte, (Riviere Laporte)
اوقات نماز Canal
اوقات نماز Charles
اوقات نماز Morne Laporte
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Dulmene
اوقات نماز Viteau
اوقات نماز Morne Charles
اوقات نماز Bambi
اوقات نماز Coin Bois
اوقات نماز Patio
اوقات نماز Tchery
اوقات نماز Morne Thierry
اوقات نماز Lacoma
اوقات نماز Bertin
اوقات نماز Noncent
اوقات نماز Daugy
اوقات نماز Pescaille
اوقات نماز Toussaint
اوقات نماز Bigot
اوقات نماز Mare Louis
اوقات نماز Bassainthe
اوقات نماز Paradis
اوقات نماز Morne Masque
اوقات نماز Congoya
اوقات نماز Morne Porc
اوقات نماز Paradis
اوقات نماز Margot
اوقات نماز Piment