اوقات نماز Arrondissement du Môle Saint-Nicolas

HT / Nord-Ouest / Arrondissement du Môle Saint-Nicolas

جهت قبله Arrondissement du Môle Saint-Nicolas

N E S W

جهت قبله Arrondissement du Môle Saint-Nicolas

°70.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement du Môle Saint-Nicolas, Nord-Ouest: °70.8 :جهت قطب نما °61.4 :جهت واقعی °19.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement du Môle Saint-Nicolas, Arrondissement du Mole Saint-Nicolas, Mol Sen Nikola, Mole Saint-Nicolas, Mòl Sen Nikola, Môle Saint-Nicolas

اوقات نماز Degome
اوقات نماز Souppren
اوقات نماز Pechaud
اوقات نماز L’Hôpital, (L'Hopital)
اوقات نماز Gouimbert
اوقات نماز Débauché, (Debauche)
اوقات نماز Docor
اوقات نماز Pacho
اوقات نماز Dessources
اوقات نماز Gouimbère, (Gouimbere)
اوقات نماز Du Conge
اوقات نماز Lema
اوقات نماز Rivière Léma, (Riviere Lema)
اوقات نماز Ravine Nicolas
اوقات نماز Ravine Palerme
اوقات نماز Ravine Gallette
اوقات نماز Croix Raymond
اوقات نماز Joblin
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Nan Raquette
اوقات نماز Dessables
اوقات نماز Estère, (Estere)
اوقات نماز Nan Via
اوقات نماز Cadet
اوقات نماز Platon Mare Rouge