اوقات نماز Arrondissement de Saint-Louis du Nord

HT / Nord-Ouest / Arrondissement de Saint-Louis du Nord

جهت قبله Arrondissement de Saint-Louis du Nord

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Saint-Louis du Nord

°71.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Saint-Louis du Nord, Nord-Ouest: °71.4 :جهت قطب نما °61.6 :جهت واقعی °19.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Saint-Louis du Nord, Saint-Louis du Nord, Sen Lwi di No, Sen Lwi di Nò, Sen Lwi dino, Sen Lwi dinò

اوقات نماز Duval
اوقات نماز Château, (Chateau)
اوقات نماز Morne Colombo
اوقات نماز Fond Dupont
اوقات نماز Mola
اوقات نماز De l’Eau Dupont, (De l'Eau Dupont)
اوقات نماز La Verte
اوقات نماز Jean Clair
اوقات نماز Cazal
اوقات نماز Loman
اوقات نماز Toman
اوقات نماز Chamoise
اوقات نماز Château, (Chateau)
اوقات نماز De l’Eau Biolet, (De l'Eau Biolet)
اوقات نماز Ménage, (Menage)
اوقات نماز Dos Poste
اوقات نماز De l’Eau Mola, (De l'Eau Mola)
اوقات نماز Rivière Bontemps, (Riviere Bontemps)
اوقات نماز Gaspard
اوقات نماز Fond Vert Pré, (Fond Vert Pre)
اوقات نماز De l’Eau Quémabon, (De l'Eau Quemabon)
اوقات نماز Boucan Chique
اوقات نماز Rivière la Fague, (Riviere la Fague)
اوقات نماز Rivière Mapou, (Riviere Mapou)
اوقات نماز De l’Eau Tortue, (De l'Eau Tortue)
اوقات نماز Morne Grand Bois
اوقات نماز Cheneau
اوقات نماز Nan Joupa
اوقات نماز Nan Marc
اوقات نماز Soubetier
اوقات نماز La Verte
اوقات نماز Fond Brûlé, (Fond Brule)
اوقات نماز Mapou
اوقات نماز Chica
اوقات نماز Tortue
اوقات نماز La Noire
اوقات نماز Dos Bobo
اوقات نماز Foloque
اوقات نماز Bas de Sainte-Anne
اوقات نماز Ravine Mombin
اوقات نماز Lectine
اوقات نماز Baron
اوقات نماز Glacis Couro
اوقات نماز Mola