اوقات نماز Wanament

HT / Nord-Est / Wanament

جهت قبله Wanament

N E S W

جهت قبله Wanament

°72.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Wanament, Nord-Est: °72.3 :جهت قطب نما °62.1 :جهت واقعی °110.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wanament, Arrondissement d'Ouanaminthe, Arrondissement d’Ouanaminthe, Ouanaminthe

اوقات نماز Ali
اوقات نماز Réforme, (Reforme)
اوقات نماز La Garenne
اوقات نماز Coplo
اوقات نماز Marseille
اوقات نماز Nau
اوقات نماز Savane Longue
اوقات نماز Savane Longue
اوقات نماز Beyotte
اوقات نماز Dilaire
اوقات نماز Madame Jean Joseph
اوقات نماز Chancerelles
اوقات نماز Bongle
اوقات نماز Cotino
اوقات نماز Goulin
اوقات نماز Joulin
اوقات نماز Sencé, (Sence)
اوقات نماز Blond
اوقات نماز Diasa
اوقات نماز Mathurin
اوقات نماز Morne Courtois
اوقات نماز Pain Chorte
اوقات نماز Vano
اوقات نماز Rivière Louisa, (Riviere Louisa)
اوقات نماز Canan
اوقات نماز Castel
اوقات نماز Rivière Crépate, (Riviere Crepate)
اوقات نماز Saint-Fol
اوقات نماز Ca Poyo
اوقات نماز L’Acul des Pins, (L'Acul des Pins)
اوقات نماز Rivière Drasa, (Riviere Drasa)
اوقات نماز Poirier
اوقات نماز Templier
اوقات نماز Bois Gens
اوقات نماز Bois Sence
اوقات نماز Boujo
اوقات نماز Boujote
اوقات نماز Jourdain
اوقات نماز Marie Borbin
اوقات نماز Charles
اوقات نماز Candela
اوقات نماز Dépé, (Depe)
اوقات نماز Larode
اوقات نماز Nan Bois Pin
اوقات نماز Baptiste
اوقات نماز Baptiste
اوقات نماز Courtois
اوقات نماز Saint-Fol
اوقات نماز Bori
اوقات نماز Prevoyance
اوقات نماز Savane Longue
اوقات نماز Savane au Lait
اوقات نماز Acul des Pins
اوقات نماز Acul des Pins