اوقات نماز Département du Nord-Est

HT / Nord-Est / Département du Nord-Est

جهت قبله Département du Nord-Est

N E S W

جهت قبله Département du Nord-Est

°72.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Département du Nord-Est, Nord-Est: °72.2 :جهت قطب نما °62 :جهت واقعی °110.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Département du Nord-Est, Departement du Nord-Est, Nord-Est

اوقات نماز Dufort
اوقات نماز Rivière Rabit, (Riviere Rabit)
اوقات نماز Morne Jourdain
اوقات نماز Acul Samedi
اوقات نماز Noisy
اوقات نماز Tourien
اوقات نماز Morne l’Oiseau, (Morne l'Oiseau)
اوقات نماز Savane Visite
اوقات نماز L’Oiseau, (L'Oiseau)
اوقات نماز Lamatry
اوقات نماز Congo
اوقات نماز Tangi
اوقات نماز Duller
اوقات نماز Bricourt
اوقات نماز Thoman
اوقات نماز Bergaine
اوقات نماز Contiche
اوقات نماز La Hatte
اوقات نماز Savane Manigat
اوقات نماز Savane Declay
اوقات نماز La Hatte
اوقات نماز Contiche
اوقات نماز Gabriel
اوقات نماز Mérande, (Merande)
اوقات نماز Jourdain
اوقات نماز Savane Manigat
اوقات نماز Gabriel
اوقات نماز Carrefour Vincent
اوقات نماز Rivière Cochon Gras, (Riviere Cochon Gras)
اوقات نماز Savane Cotton
اوقات نماز Acul Samedi
اوقات نماز Madame Constant
اوقات نماز Mont Premier
اوقات نماز Morne Duvignal
اوقات نماز Morne Duvignal
اوقات نماز Grandon
اوقات نماز Dubaros
اوقات نماز Padouze
اوقات نماز Vieux Gaille
اوقات نماز Pascale
اوقات نماز Duchemin
اوقات نماز Madeleine
اوقات نماز Marion
اوقات نماز Acul des Pins
اوقات نماز Acul des Pins
اوقات نماز Horier
اوقات نماز Madame Constant