اوقات نماز Département de Nippes

HT / Nippes / Département de Nippes

جهت قبله Département de Nippes

N E S W

جهت قبله Département de Nippes

°70.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Département de Nippes, Nippes: °70.7 :جهت قطب نما °61.6 :جهت واقعی °19.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Département de Nippes, Departement de Nippes, Nippes

اوقات نماز Morne Déboire, (Morne Deboire)
اوقات نماز La Boga
اوقات نماز La Vallée, (La Vallee)
اوقات نماز Montagne Carrée, (Montagne Carree)
اوقات نماز Dion
اوقات نماز Ka Lafie
اوقات نماز Acul des Savannes
اوقات نماز Morne Déboire, (Morne Deboire)
اوقات نماز Déboire, (Deboire)
اوقات نماز Maurecourt
اوقات نماز Bonnette
اوقات نماز Delmas
اوقات نماز Dégan, (Degan)
اوقات نماز Tomarin
اوقات نماز Moincon
اوقات نماز Balthazar
اوقات نماز David
اوقات نماز Sinaï, (Sinai)
اوقات نماز Billard
اوقات نماز Dumas
اوقات نماز Maquisard
اوقات نماز Carrefour Moincon
اوقات نماز Saut
اوقات نماز Terre Rouge
اوقات نماز Belair
اوقات نماز Bassin Bleu
اوقات نماز Carrefour Moincon
اوقات نماز Arnaud
اوقات نماز Ka Boffe
اوقات نماز Au Saut
اوقات نماز Manda
اوقات نماز Barreau
اوقات نماز Maquisard
اوقات نماز Préval, (Preval)
اوقات نماز Débouché, (Debouche)
اوقات نماز Moincon