اوقات نماز Ansavo

HT / Nippes / Ansavo

جهت قبله Ansavo

N E S W

جهت قبله Ansavo

°70.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Ansavo, Nippes: °70.6 :جهت قطب نما °61.6 :جهت واقعی °19 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ansavo, Anse-a-Veau, Anse-à-Veau, Arrondissement de l'Anse-a-Veau, Arrondissement de l’Anse-à-Veau

اوقات نماز Roche Plate
اوقات نماز Duronceley
اوقات نماز Paillère, (Paillere)
اوقات نماز Labiche
اوقات نماز Lièvre, (Lievre)
اوقات نماز Pini
اوقات نماز La Porte
اوقات نماز Robert
اوقات نماز Minnon
اوقات نماز Carrefour Michel
اوقات نماز Jean Patate
اوقات نماز Pini
اوقات نماز Moincon
اوقات نماز Nan Campêche, (Nan Campeche)
اوقات نماز La Chaudière, (La Chaudiere)
اوقات نماز Morne Tete Boeuf
اوقات نماز Fleurant
اوقات نماز Jeanty
اوقات نماز Maquisard
اوقات نماز Carrefour Moincon
اوقات نماز Nan Case
اوقات نماز Païen, (Paien)
اوقات نماز Chariot
اوقات نماز Poinceau
اوقات نماز Ca Bodin
اوقات نماز La Hatte Jean
اوقات نماز Pino
اوقات نماز Sapotille
اوقات نماز Carrefour Moincon
اوقات نماز Mulette
اوقات نماز Tatase
اوقات نماز Maquisard
اوقات نماز Moincon
اوقات نماز Nan Hilain