اوقات نماز Grandans

HT / GrandʼAnse / Grandans

جهت قبله Grandans

N E S W

جهت قبله Grandans

°70 :جهت قطب نما
جهت قبله Grandans, GrandʼAnse: °70 :جهت قطب نما °61.3 :جهت واقعی °18.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Grandans, Departement de la Grand'Anse, Depatman Grandans, Département de la Grand’Anse, Grand'Anse, GrandʼAnse, Grand’Anse

اوقات نماز Débauché, (Debauche)
اوقات نماز Lopino
اوقات نماز Latique
اوقات نماز Doco
اوقات نماز Léxi, (Lexi)
اوقات نماز Fleury
اوقات نماز Crochu
اوقات نماز Montérant, (Monterant)
اوقات نماز Sablier
اوقات نماز Castillion
اوقات نماز Poly
اوقات نماز Prébois, (Prebois)
اوقات نماز Grand Bois
اوقات نماز Lamardier
اوقات نماز Cachimbo
اوقات نماز Print
اوقات نماز Marcel
اوقات نماز Lamandier
اوقات نماز Massanga
اوقات نماز Rampe des Lions
اوقات نماز Cajoux
اوقات نماز Ti Folie
اوقات نماز Vincent
اوقات نماز Chapelet
اوقات نماز Favier
اوقات نماز Domingo