اوقات نماز Centre

HT / Centre / Centre

جهت قبله Centre

N E S W

جهت قبله Centre

°72.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Centre, Centre: °72.1 :جهت قطب نما °62.1 :جهت واقعی °110 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Centre, Departement du Centre, Depatman Sant, Département du Centre, Sant

اوقات نماز Cayepin
اوقات نماز Rivière Goyable, (Riviere Goyable)
اوقات نماز Savane Baptiste
اوقات نماز Compagnon
اوقات نماز Morne Féliciane, (Morne Feliciane)
اوقات نماز Goyable
اوقات نماز Mouscadie
اوقات نماز Morne Thomonde
اوقات نماز Rivière Compagnon, (Riviere Compagnon)
اوقات نماز Boujouque
اوقات نماز Savanette
اوقات نماز Vieux Hatte
اوقات نماز Epin
اوقات نماز Hermani
اوقات نماز Caille Pin
اوقات نماز Goyable
اوقات نماز Rente Soldat
اوقات نماز Grosse Plaine
اوقات نماز Palmarie
اوقات نماز Bénaco, (Benaco)
اوقات نماز Ananas
اوقات نماز Ravine Bois Joli
اوقات نماز Thomonde
اوقات نماز Sans Boute
اوقات نماز Palmares
اوقات نماز Baraque
اوقات نماز Savane Longue