اوقات نماز Arrondissement de Saint-Marc

HT / Artibonite / Arrondissement de Saint-Marc

جهت قبله Arrondissement de Saint-Marc

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Saint-Marc

°71.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Saint-Marc, Artibonite: °71.6 :جهت قطب نما °61.9 :جهت واقعی °19.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Saint-Marc, Saint-Marc, Sen Mak

اوقات نماز Champion
اوقات نماز Champion de la Montagne
اوقات نماز Morne Gros Monté, (Morne Gros Monte)
اوقات نماز Morne Marino
اوقات نماز Dofine
اوقات نماز Tranquitte
اوقات نماز La Borne
اوقات نماز La Croix
اوقات نماز Pierre Mou
اوقات نماز François Mort, (Francois Mort)
اوقات نماز Morne Marino
اوقات نماز Morne Toureau
اوقات نماز Tazeau
اوقات نماز Drouyar
اوقات نماز Ire
اوقات نماز Querset
اوقات نماز Terre Nette
اوقات نماز Fond Romonsin
اوقات نماز Gilbert
اوقات نماز Fourneau
اوقات نماز Calas
اوقات نماز Le Plateau de Goyavier
اوقات نماز Rivière la Créole, (Riviere la Creole)
اوقات نماز Duverger
اوقات نماز Décon, (Decon)
اوقات نماز Béké, (Beke)
اوقات نماز Grande Place
اوقات نماز Baveux
اوقات نماز Godan
اوقات نماز Hervé, (Herve)
اوقات نماز Champion
اوقات نماز Dofiná, (Dofina)
اوقات نماز Décombre, (Decombre)
اوقات نماز Rivière Bouillie, (Riviere Bouillie)
اوقات نماز Morne Godetray
اوقات نماز Rivière Peignée, (Riviere Peignee)
اوقات نماز Calmony
اوقات نماز Rivière Laverne, (Riviere Laverne)
اوقات نماز Cazeau
اوقات نماز Champion
اوقات نماز Dauphine
اوقات نماز Fond Rémosin, (Fond Remosin)
اوقات نماز Marino
اوقات نماز Morne Hervé, (Morne Herve)
اوقات نماز Morne Godefroy
اوقات نماز Douya
اوقات نماز Morne Taureau
اوقات نماز Zabethe