اوقات نماز Municipio de Texiguat

HN / El Paraíso / Municipio de Texiguat

جهت قبله Municipio de Texiguat

N E S W

جهت قبله Municipio de Texiguat

°56.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Texiguat, El Paraíso: °56.8 :جهت قطب نما °56.8 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Texiguat, Texiguat, Texíguat

اوقات نماز Suí, (Sui)
اوقات نماز Quebrada Las Gallinas
اوقات نماز La Tejera
اوقات نماز Los Pasitos
اوقات نماز Las Trojas
اوقات نماز Mayarán, (Mayaran)
اوقات نماز Río Chiquito, (Rio Chiquito)
اوقات نماز Buena Vista
اوقات نماز Quebrada del Cerro
اوقات نماز Cerro Grande
اوقات نماز El Portillo
اوقات نماز Cerro El Cacalote
اوقات نماز Cerro El Jolote
اوقات نماز Agua Podrida
اوقات نماز El Habillal
اوقات نماز Texíguat, (Texiguat)
اوقات نماز Quebrada del Abillal
اوقات نماز Terrero Blanco
اوقات نماز Río Dolores, (Rio Dolores)
اوقات نماز Río El Boquerón, (Rio El Boqueron)
اوقات نماز Cerro Grande
اوقات نماز El Carbonal
اوقات نماز Las Minitas
اوقات نماز Agua Salada
اوقات نماز Bilíz, (Biliz)
اوقات نماز Apabuco
اوقات نماز Cerro Yulutepe
اوقات نماز Ipanta
اوقات نماز Plan de Guinopito
اوقات نماز Quebrada Coyol
اوقات نماز La Loma
اوقات نماز Jocotón, (Jocoton)
اوقات نماز El Pital
اوقات نماز El Danto
اوقات نماز Los Copales
اوقات نماز La Montañita, (La Montanita)
اوقات نماز Reaguja
اوقات نماز Agua Agria
اوقات نماز Arreaguja
اوقات نماز El Borbollón, (El Borbollon)
اوقات نماز Quebrada Ipanta
اوقات نماز Quebrada Hipanta
اوقات نماز El Aceituno
اوقات نماز La Bre
اوقات نماز El Recodo
اوقات نماز Cagalagua
اوقات نماز El Chaparral
اوقات نماز El Cerro
اوقات نماز Yalde
اوقات نماز Cunuaire
اوقات نماز La Laguna
اوقات نماز Agua Salada
اوقات نماز Plan de La Sabana
اوقات نماز Carbonal
اوقات نماز Los Arabos
اوقات نماز Agua Agria
اوقات نماز El Cerro Grande
اوقات نماز El Cerro Grande
اوقات نماز Los Arados
اوقات نماز El Vado
اوقات نماز Guinopito
اوقات نماز Las Crucitas
اوقات نماز El Paso del Danto
اوقات نماز El Borbollón, (El Borbollon)
اوقات نماز Cerro Bonito
اوقات نماز Hato San Antonio
اوقات نماز Potrerillos
اوقات نماز Gualiqueme
اوقات نماز Cerro Grande
اوقات نماز El Hachero
اوقات نماز La Rinconada
اوقات نماز El Laure
اوقات نماز El Credo
اوقات نماز El Picacho
اوقات نماز El Zapotal
اوقات نماز El Tule
اوقات نماز Apabuco
اوقات نماز Salatoca
اوقات نماز Agua Blanca
اوقات نماز Corralitos
اوقات نماز El Vado
اوقات نماز Hato San Antonio
اوقات نماز Potrerillos