اوقات نماز Quinara

GW / Quinara / Quinara

جهت قبله Quinara

N E S W

جهت قبله Quinara

°79.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Quinara, Quinara: °79.6 :جهت قطب نما °71.9 :جهت واقعی °17.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Quinara, Buba, Kinara, Quinara Region, Quinaran alue, Regiao de Quinara, Region Quinara, Region de Quinara, Regione di Quinara, Regiono Quinara, Regiunea Quinara, Região de Quinara, Región de Quinara, ji na la qu, kinala ju, kinara zhou, Кинара, キナラ州, 基納拉區, 키나라 주

اوقات نماز Cantanha
اوقات نماز Rio Guissabádà, (Rio Guissabada)
اوقات نماز Rio Sibijà, (Rio Sibija)