اوقات نماز Gabú

GW / Gabú / Gabú

جهت قبله Gabú

N E S W

جهت قبله Gabú

°79.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Gabú, Gabú: °79.4 :جهت قطب نما °72.2 :جهت واقعی °17.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gabú, Gabu, Regiao de Gabu, Região de Gabú

اوقات نماز Rio Pucama
اوقات نماز Rio Mampompom
اوقات نماز Bantanto Bató, (Bantanto Bato)
اوقات نماز Farancunda
اوقات نماز Sinchã Alfã, (Sincha Alfa)
اوقات نماز Liporo
اوقات نماز Uelingarà, (Uelingara)
اوقات نماز Rio Bantanjèum, (Rio Bantanjeum)
اوقات نماز Rio Cumpunchiri
اوقات نماز Madina Seco
اوقات نماز Bantanto Jaia