اوقات نماز Bolama

GW / Bolama / Bolama

جهت قبله Bolama

N E S W

جهت قبله Bolama

°79.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Bolama, Bolama: °79.8 :جهت قطب نما °71.5 :جهت واقعی °18.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bolama, Bijagis, Bijagos, Bijagîs, Bijagós, Bolama Region, Bolama and Bijagos, Bolama piirkond, Bolama-Bijagos, Bolama-Bijagós, Bolama/Bijagis, Bolama/Bijagos, Bolama/Bijagîs, Bolama/Bijagós, Bolaman alue, Regiao de Bolama, Regio de Bolama, Region Bolama, Region de Bolama, Regione di Bolama, Regiono Bolama, Regiunea Bolama, Região de Bolama, Regió de Bolama, Región de Bolama, bo la ma qu, bollama ju, borama zhou, Болама, ボラマ州, 博拉馬區, 볼라마 주

اوقات نماز Abu
اوقات نماز Anecuene
اوقات نماز Ilha de Canogo
اوقات نماز Meneque
اوقات نماز Ponta Animo
اوقات نماز Abene
اوقات نماز Rio Anabaca