اوقات نماز Bissau Region

GW / Bissau / Bissau Region

جهت قبله Bissau Region

N E S W

جهت قبله Bissau Region

°79.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Bissau Region, Bissau: °79.9 :جهت قطب نما °72 :جهت واقعی °17.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bissau Region, Bissau, Bissau Autonomous Region

اوقات نماز Buqueje
اوقات نماز Crim
اوقات نماز Dutebandim
اوقات نماز Insã, (Insa)
اوقات نماز Mindara
اوقات نماز Nova Có, (Nova Co)
اوقات نماز Praça de Bandim, (Praca de Bandim)
اوقات نماز Reino de Bandim
اوقات نماز Bissau
اوقات نماز Achada do Burro
اوقات نماز Santa Luzia
اوقات نماز Bissau Novo
اوقات نماز Caliquir
اوقات نماز Cupelão, (Cupelao)
اوقات نماز Gã Beafada, (Ga Beafada)
اوقات نماز Pedreira
اوقات نماز Pefiné, (Pefine)
اوقات نماز Reino de Intim
اوقات نماز Granja-Pessube
اوقات نماز Ponta de Bandim
اوقات نماز Contumo
اوقات نماز Ponta Augusto Rosario
اوقات نماز Ponta Vasconcelos
اوقات نماز Campo Antigo
اوقات نماز Cássina Mancanha, (Cassina Mancanha)
اوقات نماز Cássina Papel, (Cassina Papel)
اوقات نماز Nhala
اوقات نماز Ponta Amâncio, (Ponta Amancio)
اوقات نماز Ponta Manuel das Águas, (Ponta Manuel das Aguas)
اوقات نماز Cócò, (Coco)
اوقات نماز Paál, (Paal)
اوقات نماز Piana
اوقات نماز Cajila
اوقات نماز Empanjá, (Empanja)
اوقات نماز Ilhéu dos Pássaros, (Ilheu dos Passaros)
اوقات نماز Impatemane Balanta
اوقات نماز Jal
اوقات نماز Plaque
اوقات نماز Ponta Mariano
اوقات نماز Querunguel Papel
اوقات نماز Reino de Bor
اوقات نماز Brá, (Bra)
اوقات نماز Penha
اوقات نماز Quelele